brainyshapesgame.com

 

Általános Szerződési Feltételek

a brainyshapesgame.com oldalon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez

 

 

 

Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF, Szabályzat) az OUR TRUE TREASURE Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, vállalkozó) és a https://www.brainyshapesgame.com/ oldalon elérhető szolgáltatásokat (továbbiakban: szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (továbbiakban: felhasználó, fogyasztó), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Ha a jelen megállapodás bármely fordított változata a magyar változatnak ellentmond, a magyar változat az irányadó. A honlap működésével, vásárlási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (https://www.brainyshapesgame.com/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.brainysahpesgame.com/docs/brainy_shapes_aszf.htmés letölthető az alábbi linkről: https://www.brainysahpesgame.com/docs/brainy_shapes_aszf.pdf

 

 

1.    Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve:OUR TRUE TREASURE Kft.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2475 Kápolnásnyék, Balassa út 7.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@brainyshapesgame.com

Cégjegyzékszáma:07-09-013410

Adószáma: 14035012-2-07

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma:06-30-349-30-85

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-131680/2017.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Név: MikroVPS Kft.

Cím: 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A

Elérhetőség: https://www.mikrovps.net/hu

 

2.    Alapvető rendelkezések:

 

2.1.             A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2.2.             A jelen Szabályzat 2017. október 10. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

2.3.             Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

2.4.             Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

2.5.             Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon működik.

 

2.6.             Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe. A jogszerűtlen felhasználásért és a felhasználó által feltöltött/megjelenített jogszabályba ütköző tartalmakért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.

 

2.7.             A weboldalon látható adatokról elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. A Szolgáltató nem vállal a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el az oldalakat, és úgy használja fel a talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

 

2.8.             A https://www.brainyshapesgame.com/domain nevű weboldal Magyarországon működik; karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Vitás kérdésekben a Felhasználó és a Szolgáltató aláveti magát a Székesfehérvári Járásbíróság, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének (alávetéses illetékesség).

 

2.9.             Fogyasztó nyilatkozik, hogy a weboldalon elérhető program megvásárlásával a szolgáltatás azonnal megkezdődik. Fogyasztó ezzel egyidejűleg tudomásul veszi, hogy nem illeti meg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában foglalt elállási jog.

 

3.    Értelmező rendelkezések:

 

3.1.             Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

3.2.             Szolgáltatás: A https://www.brainyshapesgame.com/oldalon letölthető logikai játék, illetve a játékban elérhető eredmények feltöltése.

3.3.             Üzemeltető/Szolgáltató: a https://www.brainyshapesgame.com/weboldal szolgáltatója. Adatait lásd az 1. pontban.

3.4.             Felhasználó: az a természetes személy, aki a weboldalt látogatja, illetve játszik a logikai játékkal.

 

4.       Felhasználás és Vásárlás

 

4.1.             A weboldal felhasználása a Felhasználó által az alábbi módokon történhet:

4.1.1.  a weboldal látogatása: ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges

4.1.2.  a weboldal használata (Logikai Játék letöltése és általa eredmény feltöltése) regisztrációhoz kötött, melynek során a felhasználó köteles megadni a következő személyes adatokat (név, lakcím, e-mail cím, felhasználói név, jelszó)

 

4.2.             Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

 

4.3.             Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

4.4.             A Szolgáltató a weboldalon történő regisztrációkor megadott jelszó elfelejtése esetén kizárólag az "elfelejtett jelszó" funkcióval ad lehetőséget annak pótlására. Az elfelejtett jelszó pótlásához szükséges a regisztrációnál megadott e-mail cím ismerete. Az elfelejtett jelszó funkció új jelszó megadására ad lehetőséget, a régi jelszót a Szolgáltató semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé, még az eredeti tulajdonosának sem.

 

4.5.             A Felhasználó a felhasználói személyes adatokban bekövetkezett változásokat a felhasználói profil oldalon állíthatja be vagy módosíthatja.

 

4.6.             A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

4.7.             A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

5.       Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

5.1.             A megjelenített termékek (program és kiegészítők) kizárólag online rendelhetőek meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők és tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

 

5.2.             A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a megvásárolható termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

 

5.3.             Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

5.4.             Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

5.5.             Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

 

6.       Vásárlás menete

 

6.1.             a bejelentkezett Felhasználó a vásárlás felületén eldönti, hogy

a - a logikai játékot kívánja-e megvásárolni;

b - előny érméket kíván-e vásárolni, illetve belőlük hány darabot.

 

6.2.             Előny érmék vásárlása esetén a Felhasználó beállítja a megvásárolni szándékozott darabszámot. A logikai játék esetén erre nincs szükség, mert a logikai játékot minden regisztrált Felhasználó csak egyszer veheti meg.

 

6.3.             A Felhasználó A logikai játék, illetve a beállított darabszámú előny érmék mellett látható Megveszem gombot megnyomja.

 

6.4.             A Megveszem gombra kattintva egy összegző felület tekinthető meg, amelyen láthatóak a megvásárolandó tétel adatai, ezeket a Felhasználó még egyszer leellenőrizheti.

 

6.5.             A Felhasználó az összegző felületen kezdeményezheti a Játék/Előny érme megvásárlás gomb segítségével CIB bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési tranzakciót.

 

6.5.1.        Fizetési módok:

 

Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a vásárlás összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató (CIB bank) biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

 

6.6.             Amennyiben a vásárlás felületén hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a vásárlási szándékát, vagy elállhat tőle.

 

6.7.             A fizetendő végösszeg a vásárlás összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

 

6.8.             A számlát elektronikus úton küldi meg a Szolgáltató.

 

6.9.             Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a vásárlási folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

 

6.10.          Felhasználó e-mail-ben az online bankkártyás vásárlást követően vásárlást igazoló visszaigazolást kap. A vásárlás visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a vásárlás visszaigazolásának felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg a vásárlás során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. A Felhasználó e-mail értesítést kap a sikeres és a sikertelen vásárlásról egyaránt.

 

7.       Teljesítés

 

7.1.             A logikai játék DEMO verziója már az előregisztrálási időszakban is letöltésre elérhető a honlapon.

 

7.2.             A logikai játék megvásárlása az előregisztrálási időszak befejeződése után lehetséges. A megvásárlását követően a letöltött és elindított logikai játék DEMO verzióról teljes verzióra áll át.

 

7.3.             Előny érmék vásárlása után az újonnan vásárolt érmék a letöltött és elindított logikai játékban érhetőek lesznek.

 

7.4.             Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

 

7.5.             A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

7.6.             Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

 

8.       Elállás joga

 

8.1.             Tájékoztatjuk a fogyasztót, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének m) pontja alapján nem illeti meg az elállás joga. Az elállási jogról való tájékoztató alább olvasható:

 

8.2.             Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

 

8.3.             Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt harmadik személy a terméket átveszi.

 

8.4.             Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

8.5.             A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

 

8.6.             Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

 

8.7.             Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

8.8.             A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

 

a.       lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

b.      a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom (pl. elektronikus licenc) tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

8.9.             Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére.

 

8.10.          A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

8.11.          Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

 

8.12.          Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

 

8.13.          Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

 

8.14.          A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

 

8.15.          Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

 

8.16.          A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

8.17.          Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

 

8.18.          Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli!

 

8.19.          A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

 

8.20.          Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

 

8.21.          Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

 

8.22.          Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

 

8.23.          Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

 

8.24.          Elállási jog gyakorlásának a menete:

 

8.24.1.    Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

 

8.24.2.    Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

 

8.24.3.    A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

 

8.24.4.    A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 

8.24.5.    Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek átadása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 

9.       Szavatosság

 

Hibás teljesítés

 

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

 

 

Kellékszavatosság

 

9.1.             Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

 

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

9.2.             Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

 

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

9.3.             Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

 

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

9.4.             Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

9.5.             Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

 

9.6.             Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

9.7.             Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

9.8.             Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

9.9.             Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

9.10.          Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

 

9.11.          A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

9.12.          Szolgáltató nem tartozik szavatossággal az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

10.   A szavatossági igény esetén történő eljárás

 

10.1.          Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

 

10.2.          A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

 

10.3.          A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

 

10.4.          A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

 

10.5.          A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

 

10.6.          Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

 

10.7.          A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

10.8.          A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

11.   Licenc kikötések

 

11.1.          A https://www.brainyshapesgame.com/ oldalon igénybe vehető szolgáltatást bármely Internettel rendelkező mobiltelefonon, tableten, illetve számítógépen használhatja. Ön nem jogosult a szolgáltatást bérbe adni, kölcsönadni, továbbértékesíteni vagy továbblízingelni. Tilos a weboldalon lévő programot visszafejteni, feltörni, megpróbálni a forrás kódot megfejteni, a programot módosítani vagy használhatatlanná, illetve elérhetetlenné tenni. A fenti tilalmak megszegése büntetőjogi és polgárjogi felelősséget von maga után.

 

12.   Szellemi tulajdonjog

 

12.1.          A https://www.brainyshapesgame.com/ oldalon elérhető tartalommal, illetve a Brainy Shapes játékkal kapcsolatos összes szellemi tulajdonjogot fenntartjuk, kivéve a jelen Megállapodásban kifejezetten garantált, és a felhasználót megillető jogokat. Jelen licenc nem jogosítja fel Önt a Brainy Shapes védjegyeinek, logóinak használatára.

 

12.2.          Azzal, hogy Ön belép ahttps://www.brainyshapesgame.com/ oldalaira, továbbá a szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat megtekinti/igénybe veszi, elfogadja a jelent pontban foglalt feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak.

 

12.3.          Ahttps://www.brainyshapesgame.com/weboldalai, továbbá a weboldalon található tartalmak, illetve a Brainy Shapes játék az OUR TRUE TREASURE Kft. szellemi tulajdona, így teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

 

12.4.          Az OUR TRUE TREASURE Kft.fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó oldalak és alkalmazások tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar szerzői jogi törvények védik.

 

12.5.          A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal és a szolgáltatás egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

 

12.6.          A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az OUR TRUE TREASURE Kft. követelheti többek között a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését a Ptk. általános szabályai szerint.

 

13.   A Felhasználók kötelezettségei

 

13.1.          Felhasználó köteles együttműködni a Szolgáltatóval a szolgáltatás használata, illetve bármelyik fél által fontosnak tartott kérdés tekintetében.

 

13.2.          Felhasználó a szolgáltatás igénybevétele során annak használatával nem tehet közzé olyan információt, képet vagy bármely más olyan anyagot, amely ellentétes bármely jogszabállyal, szabályzattal, rendelkezéssel vagy bármely harmadik személy jogait sérti, beleértve többek között a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és a személyiségi jogokat.

 

13.3.          A Felhasználó nem élhet vissza semmilyen módon a szolgáltatással, vagy bármely, a szolgáltatás útján rögzített és előhívott információval.

 

13.4.          A Felhasználó nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést elérni bármely, a szolgáltatáson található információhoz, vagy bármely, a szolgáltatást biztosító hálózathoz.

 

13.5.          A Felhasználó felelős az általa a rendszerbe bevitt információért, legyen az szellemi termékek, vagy személyes adat.

 

13.6.          A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy harmadik személy a szolgáltatást helyette ne használja, a hozzáférés átengedése nem megengedett.

 

13.7.          A Felhasználó kommunikációja vagy a szolgáltatás bármely jellegű igénybevétele során köteles tartózkodni minden olyan kommunikációtól, illetve tartalomtól, amely pornográf, fajgyűlölő, sértegető, rágalmazó, zaklató, megbotránkoztató, fenyegető tartalmú, becsületsértő és/vagy trágár információt, képet vagy más anyagot tartalmaz.

 

13.8.          Amennyiben a Felhasználó megsérti a fenti szabályok bármelyikét, úgy Szolgáltató fenntartja a felhasználó regisztrációjának törléséhez való jogát, beleértve a már kifizetett díjak elvesztését is. Ezen túlmenően Szolgáltató érvényesítheti a jogsértő felhasználóval szemben a büntetőjog és a polgári jog által nyújtott felelősséget. Szolgáltató a Felhasználó jogsértő vagy szerződéssértő magatartásáért fennálló felelősségét kizárja.

 

13.9.          Egyéb tiltott tevékenységek:

 

13.9.1.    A Brainy Shapes szolgáltatást arra használni, hogy más emberekről engedélyük nélküli kép/videó felvétel, helymeghatározás illetve bármely személyes adat rögzítésre és/vagy továbbításra kerüljön. (személyes adatok megsértése)

13.9.2.    Más hozzáférését jogosulatlanul felhasználni, illetve más Felhasználó adatlapját feltörni.

13.9.3.    Harmadik személy részére értékesíteni, cserében átadni vagy továbbítani bármely személy hozzáférését az adott személy tudta és folyamatos jóváhagyása nélkül.

13.9.4.    Szándékosan vírust, férget, egyéb defektet, Trójait, sérült file-t, álhírt vagy egyéb káros természetű tételt (információt) terjeszteni.

13.9.5.    Piramis játékot űzni és terjeszteni.

13.9.6.    Kiskorúakra káros tartalmat feltölteni, továbbítani.

13.9.7.    Más személyként feltűnni vagy egyéb álcát ölteni.

13.9.8.    Törvénytelen módon más szellemi termékét vagy egyéb szellemi tulajdonát közvetíteni, a tulajdonos vagy licenc tulajdonos engedélye nélkül.

13.9.9.    A szolgáltatást bármely jogsértésre, illetve jogszabályba ütköző módon használni (mint a személyiségi vagy nyilvánossághoz fűződő jogok, vagy egyéb.)

13.9.10. A szolgáltatást más üzletszabályzatának megsértésére használni.

13.9.11. Illegális/jogszabályba ütköző tevékenységet hirdetni vagy elősegíteni a szolgáltatás használata során.

13.9.12. Bármely módon megakadályozni másokat abban, hogy a Brainy Shapes szolgáltatást igénybe vegyék.

13.9.13. Automata vagy egyéb csalárd módon fiktív felhasználókat létrehozni/generálni.

13.9.14. A Brainy Shapes szolgáltatást a szolgáltató előzetes engedélye nélkül értékesíteni, továbbértékesíteni vagy egyéb módon jogosulatlan kereskedelmi célra felhasználni vagy továbbítani.

13.9.15. A szolgáltatást bármilyen mértékben módosítani, átvenni, lefordítani vagy visszafejteni.

13.9.16. Eltávolítani a szolgáltatáson feltüntetett szerzői jogot feltüntető jelzést, védjegyet vagy egyéb tulajdonjogra utalást.

13.9.17. A szolgáltatás weboldalát átformálni, használhatatlanná tenni, illetve a weboldallal megegyező oldalt létrehozni.

 

14.   Felelősség korlátozása, vitarendezés

 

14.1.          A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 

14.2.          A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a káros tartalmak megnyitása során keletkezett. A Szolgáltató szintén nem vállal felelősséget a rendszer az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért.

 

14.3.          A Weboldal böngészése, illetve a szolgáltatások igénybevétele feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek kockázatát és korlátainak ismeretét, illetve elfogadását. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

 

14.4.          Szolgáltató törekszik rá, de garantálni nem tudja a szolgáltatás hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Internet sajátosságai miatt a szolgáltatás folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Szolgáltató az éves rendelkezésre állás (99 %) betartása mellet jogosult a szolgáltatás karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni Felhasználók minden előzetes tájékoztatása vagy értesítése nélkül.

 

14.5.          Szolgáltató csak a neki felróható jogellenes magatartással okozott károkért felel a Ptk. vonatkozó szabályai szerit.

 

14.6.          Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály (vis major) következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

 

14.7.          Szolgáltató kizárja továbbá a felelősségét:

 

14.7.1.    mindazon károk tekintetében, amelyek a Brainy Shapes használata során a Felhasználók által elhelyezett anyagokból, információkból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is,

14.7.2.    minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó, vagy a Szolgáltatás igénybe vétele kapcsán a Felhasználó által bevont harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott. Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetése során vagy következtében keletkezik.

14.7.3.    a Felhasználók által a rendszerben rögzített információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;

14.7.4.    a rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges olyan károkért, melyek nem hozhatóak okozati összefüggésbe Szolgáltató magatartásaival;

14.7.5.    egyéb, a Szolgáltatón kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért (vis maior)

14.7.6.    a Felhasználó számára a Szolgáltatás igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi (nem vagyoni) kárért.

 

14.8.          A Weboldalon igénybe vehető szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében és fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók által elkövetett jogsértés esetén az illetékes hatóságnál bejelentést tegyen. A Szolgáltató, amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.

 

14.9.          Egyéb kötelezettségek

 

14.9.1.    Szolgáltató a Szolgáltatás 99%-os rendelkezésre állást garantálja, éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató megfelelő időben (karbantartást megelőző 5 munkanap) előre értesítette a Felhasználókat a weboldalon.

 

14.10.      Egyéb jogok

 

14.10.1. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Felhasználó által feltöltött és az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt a rendszerben, ezért a rendszerben tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

15.   Jótállási nyilatkozat

 

15.1.          A Brainy Shapes szolgáltatást „ahogy van” és „ahogy elérhető” formában nyújtjuk, beleértve az összes esetleges hibájával együtt, mindennemű jótállás nélkül. A szolgáltató a hatályos jogszabályi keretek között ezúton hárít minden felelősséget, ami azzal kapcsolatos, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett Brainy Shapes alkalmazás hibamentes, illetve a Felhasználó által kitűzött célra megfelelő és precíz.

 

15.2.          A szolgáltató nem vállal garanciát arra nézve, hogy Ön elégedett lesz-e a szolgáltatással, illetve, hogy a weboldalon található tartalmak/információk azok, amelyekre Önnek szüksége van. Továbbá arra sem vállalunk garanciát, hogy a Brainy Shapes szolgáltatás zavartalan és hibamentes lesz, illetve hogy az esetleges hibák a rendszerben vagy a weboldalon kijavításra kerülnek. Semmilyen szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás, melyet a Szolgáltató ad Önnek, nem teremt garancia érvényesítési jogot.

 

15.3.          Amennyiben Ön a Brainy Shapes alkalmazás használata során bárminemű hibát vagy rendellenes működést észlel, azt köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltató felé. A késedelmes bejelentésből vagy a bejelentés elmaradásából eredő károkért Ön tartozik felelősséggel.

 

16.   Vegyes Rendelkezések

 

16.1.          Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

16.2.          Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

16.3.          Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

16.4.          Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor a 2.8. pont az irányadó.

 

17.   Panaszkezelés rendje

 

17.1.          Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

17.2.          Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

 

17.3.          Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

17.4.          Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 

17.5.          A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

 

17.6.          A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 


Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu


 

17.7.          A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

17.8.          Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

17.9.          A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 

17.10.      Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

18.   Adatvédelem

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://virusirtok.hu/adatvedelem

 

 

19.   Vonatkozó jogszabályok

 

19.1.          Magyarország Alaptörvénye

19.2.          Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

19.3.          Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)

19.4.          Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

19.5.          A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)

19.6.          A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

19.7.          A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet

 

 

A Brainy Shapes alkalmazás használatával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat megértette, azokat tudomásul vette és elfogadta.

 

 

 

Kápolnásnyék, 2017. október 10.

 

 

 

OUR TRUE TREASURE Kft.